logo1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Στην Γεωδόμηση ΕΠΕ είμαστε υπερήφανοι για την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν ανεξαρτησία, υπευθυνότητα και εχεμύθεια, όπως είναι οι Υπηρεσίες Διαιτησίας και οι Πραγματογνωμοσύνες.

Δυστυχώς, λόγω του γεγονότος ότι ζούμε σε μια επιθετική και «πολύπλοκη» κοινωνία, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου συμβαίνουν απροσδόκητες αστοχίες στα έργα και στις κατασκευές, που προκαλούνται κυρίως είτε από ανεπαρκή / ελαττωματική κατασκευή είτε από φυσικά φαινόμενα και διεργασίες. Δεχόμενοι αυτή την ανεπιθύμητη αν και πραγματική λειτουργία της κοινωνίας μας, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επίσης και σε αυτόν τον ευαίσθητο και εξειδικευμένο τομέα, της διερεύνησης των φυσικών ή τεχνικών αιτιών που προκάλεσαν τα ατυχήματα ή τις αστοχίες. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις των αστοχιών απαιτείται μια εκτεταμένη και αντικειμενική έρευνα από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς ή άλλους ειδικούς επιστήμονες, που καλείται Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη.

Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη είναι μία επιστημονική γνωμοδότηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, επί ειδικού τεχνικού θέματος και απευθύνεται σε μη τεχνικούς ή και σε Δικαστικούς. Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα -δεδομένα και τεκμηριώνεται με νόμους, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες τις οποίες ακολουθούμε και εφαρμόζουμε πιστά.

Ιδιαίτερα η τεχνική πραγματογνωμοσύνη που σχετίζεται με θέματα αντιδικίας μεταξύ εμπλεκομένων μερών, θα πρέπει να είναι άρτια και απόλυτα τεκμηριωμένη για να έχει αξιοπιστία και να αξιοποιηθεί η αποστολή της και επομένως πρέπει να εκτελείται από ιδιαίτερα υψηλά καταρτισμένους στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο μηχανικούς ή ειδικούς επιστήμονες. Σε αντίθετη περίπτωση ο πραγματογνώμονας μηχανικός μπορεί να κατηγορηθεί ότι τη συνέταξε με δόλο και να αντιμετωπίσει τις ανάλογες ποινικές και αστικές ευθύνες και κυρώσεις.

Στις πραγματογνωμοσύνες συμπεριλαμβάνονται και οι απλές βεβαιώσεις – τεχνικές εκθέσεις που ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας έχει εκτελέσει διάφορες τεχνικές πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες σε πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια Δικαστήρια ιδιαίτερα της Αττικής και των Ιωαννίνων.

Εκπονούμε πραγματογνωμοσύνες σε κατασκευές, ακίνητα και ιδιόκτητες εκτάσεις και έργα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από διάφορα τεχνικά ή φυσικά αίτια όπως:

 • Πλημμύρες,
 • Σεισμούς,
 • Πυρκαγιές,
 • Κατολισθήσεις,
 • Ρύπανση / Μόλυνση Εδαφών και Υπόγειων / Επιφανειακών Νερών,
 • Στατική Ανεπάρκεια Φέροντος Οργανισμού Κατασκευών και των Θεμελιώσεών τους,
 • Γεωτεχνική ανεπάρκεια της έδρασης των κατασκευών και έργων,
 • Ολικές και Διαφορικές Καθιζήσεις,
 • Υποδεέστερη ποιότητα / προδιαγραφές χρησιμοποιηθέντων δομικών υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβας, αδρανή υλικά, εδάφη επιχωμάτων οδοποιίας και φραγμάτων, γεωσυνθετικά υλικά, κλπ),
 • Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες Ασφαλιστικών Συμφερόντων-Ατυχημάτων,
 • Άλλα θέματα αστοχιών Κατασκευών και Έργων που απαιτούν ειδική εμπειρία & εξειδίκευση στην Γεωτεχνική Μηχανική, Δομοστατική, Τεχνική Γεωλογία & Υδρογεωλογία, Υδραυλική Μηχανική & Θεμελιώσεις / Αντιστηρίξεις / Πρανή.

Τα στάδια και τα βήματα της διαδικασία είναι ότι γίνεται άμεση αυτοψία και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το προσωπικό της εταιρίας μας, με τη στήριξη Διπλωματούχων  Μηχανικών αντιστοίχων κλάδων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, με αυστηρά τεχνικά κριτήρια από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας σχετικών ειδικοτήτων (φοροτεχνικοί, νομικοί, οικονομικοί σύμβουλοι, εκτιμητές έργων τέχνης, κλπ). Εφόσον απαιτείται γίνεται ενίσχυση της πραγματογνωμοσύνης από αναγνωρισμένα τεχνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και εργαστήρια (εργαστήρια αντοχής υλικών,  εργαστήρια ηλεκτρονικών,  χημείας, κλπ).  Ερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες της ζημίας και υποβάλλονται τα πορίσματα και οι τρόποι αποκατάστασης των βλαβών.

Συνοπτικά και σε γενικές γραμμές, οι φάσεις κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης είναι:

 • Αυτοψία – Παρατήρηση,
 • Τεχνική Περιγραφή – Ανάλυση,
 • Τεκμηρίωση – Πόρισμα,
 • Εφαρμογή πορίσματος – Επίβλεψη – Εκτίμηση αποτελέσματος.

Στην Γεωδόμηση ΕΠΕ προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη φάση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο την ποιοτική επισκευή, τον περιορισμό του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης προς το κοινό συμφέρον των εμπλεκομένων μερών  και παρακολουθούμε την υλοποίησή τους.

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης υποστηρίζεται, εφόσον χρειαστεί, σε διαιτησία ή σε δικαστική εμπλοκή, με παράλληλη υποστήριξη από τους νομικούς μας συμβούλους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας απευθύνονται  σε επιχειρήσεις όλων των τομέων καθώς και σε ιδιώτες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.